معنى already

.

2023-06-05
    ز عقل بیگانہ می شود